Prosperity - Achieving Life Fulfillment
Aktualności

Nasze standardy

1. Kwalifikacje

 • Coachowie starają się jak najlepiej wykonywać swoją pracę z klientem i wykazywać się podstawowymi kwalifikacjami w coachingu.
 • Starają się być na bieżąco w kwestii nowych praktyk biznesowych, technologii, wymogów prawnych i standardów związanych z pracą coacha.
 • Będą dbać o rozwój i rozszerzanie swoich umiejętności poprzez lekturę, kontakty i szkolenia.
 • Coachowie maja świadomość swoich umiejętności, mocnych stron oraz ograniczeń. Będą przyjmować taką prace, która w ich mniemaniu będzie wykonalna w ramach ich kompetencji.
 • Nie wypowiadają twierdzeń, których nie mogą jednoznacznie potwierdzić. Podobnie nie przypisują sobie umiejętności, referencji lub kwalifikacji, których nie posiadają, jak również nie mogą zezwolić innym, aby za ich wiedzą i w ich imieniu składali podobne deklaracje w formie werbalnej czy też pisemnej.

2. Szacunek dla Klientów

 • Coachowie  szanują prawo innych osób do posiadania odmiennych przekonań i poglądów. Nie podejmują prób przekonania innych co do wyższości swoich własnych przekonań, wartości lub poglądów.
 • Na początku zaistniałej relacji, coach zadba o to by klient zrozumiał istotę umowy coachingu, do jakiej między nimi dochodzi.
 • Coach nie dyskryminuje klienta pod żadnym względem.
 • Coach nigdy nie wykorzystuje klienta w sferze osobistej, finansowej czy też seksualnej.
 • Coach jest zobowiązany uzyskać zezwolenie klienta zanim zechce wykorzystać jego dane lub rekomendacje w charakterze referencji.
 • Coach szanuje treść wszelkich umów i dotrzymuje obietnic danych klientowi.
3. Zawód coach
 • Coach  szanuje prawa innych odnośnie praw autorskich, praw do ochrony własności intelektualnej, znaków handlowych i patentów. W stosownym miejscu należy podkreślać wkład poczyniony przez inne osoby.
 • Coach nie angażuje się dobrowolnie w żadne działania, które mogą zagrozić dobremu imieniu profesji coacha. Jeśli dowie się on o nadużyciu bądź nad interpretacji związanej ze swoja pracą, podejmie rozsądne kroki w celu korekty zaistniałej sytuacji.
4. Tajność i konflikt interesów
 • Coach zachowuje w tajemnicy materiały uzyskane od klienta, z wyjątkiem sytuacji uzyskania pełnomocnictwa klienta, wymogu prawa, lub z innej ważnej przyczyny, takiej jak nieuchronne wyrządzenie szkody osobom trzecim.
 • Wspomniane materiały mogą być omawiane podczas sesji w cztery oczy, lub przy wykorzystaniu technologii komunikacyjnych, tzn. telefon, komputer, poczta głosowa.
 • Gdy tylko możliwe, coach nie będzie podejmował zobowiązań zawodowych, gdy wcześniej zaistniałe relacje mogą powodować konflikt interesów.
 • Jeśli taki konflikt ma miejsce, coach dokłada wszelkich starań, aby konflikt załagodzić w ramach wyznaczonych przez Etykę i Standardy.
 • Coach może wykorzystać materiały klienta w szkoleniu bądź publikacjach, pod warunkiem, że z materiały nie zawierają danych klienta.
 • Coach ujawni klientowi wysokość wszelkiego wynagrodzenia, które otrzymuje od osób trzecich w wyniku konsultacji, bądź porad udzielanych w sprawach dotyczących klienta.
 • Jeżeli jest to stosowne z zawodowego punktu widzenia, coachowie mogą podejmować współpracę z innymi podmiotami celem udzielenia pomocy klientowi, zawsze jednak za zgodą klienta.
 • Kiedy coach jest poproszony o świadczenie usług na rzecz osoby lub organizacji na wniosek osoby trzeciej, musi skrupulatnie ocenić związek pomiędzy dwoma wspomnianymi podmiotami i ustalić, czy nie zachodzi konflikt interesów odnośnie odmiennych ról, jakie ma spełniać coach lub zagadnień związanych z zachowaniem tajemnic biznesowych.
 • Osoba zatrudniająca coacha nie musi być zarazem klientem (na przykład, gdy firma zatrudnia i opłaca coacha, aby coachował jedną lub dwie osoby w firmie). W takiej sytuacji, coach zawczasu ustala z klientem i pracodawcą feedback, jaki otrzyma od niego pracodawca, jego formę i wymagane przez niego rezultaty.
 • Należy zadbać o to, by kwestie te zostały wcześniej ustalone i zaakceptowane przez coacha, klienta i pracodawcę i nie naruszać zasad tajności bądź zaufania klienta. Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia, coach zaprzestaje świadczenia usługi.
5. Feedback i postępy
 • Coachowie  podejmują racjonalne kroki w celu zbadania postępów poczynionych przez klienta. Jeśli klient nie posuwa się naprzód, należy otwarcie przedyskutować kwestię z klientem w ramach sesji coachingowej.
 • Coachowie tworzą i zachowują dokumentację zawierającą przebieg swojej pracy z klientami celem spełnienia wymagań zawodowych i prawnych.
 • Gdy zajdzie potrzeba, coachowie odsyłają klienta do innych profesjonalistów, takich jak doradca, terapeuta lub lekarz, kiedy dowiedzą się o problemie, który wymaga szczególnego potraktowania.
 • Coachowie dbają o unikanie niebezpieczeństwa lub szkód, które mogą „sprowadzić” na siebie, klientów bądź inne osoby podczas swojej pracy.
 • W przypadku pojawienia się przeszkód w prowadzeniu coachingu, coach podejmie stosowne wysiłki w celu ustalenia nowych warunków z klientem. Jeśli zakłócenia w coachingu okażą się długotrwałe, może to się wiązać z przedzieleniem klientowi innego tymczasowego Prosperity Coacha.
 • Relacja coachingowa zostaje zakończona z chwilą wygaśnięcia umowy między coachem i klientem, zwykle pod koniec ważności wcześniej zapłaconego kontraktu.
 • Jeśli coaching zakończy się z winy coacha przed wygaśnięciem umowy, zaoferuje on zwrot zapłaconego z góry wynagrodzenia, które obejmowało zakres niedokończonego coachingu.
 • Jeśli coaching zakończy się z winy klienta przed wygaśnięciem umowy, klient zapłaci wynagrodzenie w miejsce wymówienia, jeśli tak wcześniej ustalono.
6. Wynagrodzenie
 • Coach jasno sprecyzuje klientowi kwestie logistyki, wynagrodzenia i terminów związanych z relacją coachingową.
 • Coach może żądać wynagrodzenia na dowolnym poziomie. Podaje je do wiadomości podczas trwania relacji coachingowej tak szybko, jak to możliwe.
 • Jeśli wystąpi problem z wypłatą wynagrodzenia, coach zawczasu podejmie kroki celem wyjaśnienia problemu i ustali z klientem sposoby dalszego postępowania. Jeśli klient nie zapłaci ustalonego wynagrodzenia, coach może starać się o uzyskanie go na drodze sądowej.

Sprawdź też

O nas

NASZĄ MISJĄ JEST INSPIROWANIE DOBRYCH ZMIAN i WSPIERANIE LUDZI W OSIĄGANIU STANU PROSPERITY WE WSZYSTKICH …